Integritet

Personlig information

Personuppgiftsskydd - Lag nr.196 / 2003 - Information för privatpersoner och företag

Syftet med denna lag är att skydda personuppgifter (namn, adresser osv.), Förbjuda felaktiga eller olagliga användningar av ovan nämnda uppgifter och ålägga att verifiera datas korrekthet och fullständighet för att undvika skada även på bildsynpunkt.

Alla ägare av den personliga informationsbehandlingen eller / och alla ansvariga personer som skulle kunna komma åt personuppgifterna genom sitt arbete, bör vara mycket uppmärksamma på databehandlingen. De bör inte offentliggöra (meddela eller publicera) någon information, förutom om de är överens med ledningen och / eller med den inblandade personen och i de behöriga fallen.

Den inblandade personen kan utöva alla rättigheter, som för artikel 7 av lgs. dekret nr. 196/2003 (bland dem rätten att få tillgång till, rättelse, uppdatering, motsättning till behandlingen och annullering av uppgifterna), skicka sin begäran till adressen: privacy@manfrotto.com


 

Kund & Leverantör

Personuppgiftsskydd - Lag nr.196 / 2003 - Information för kund och leverantörer

Personuppgifter som samlas in av regulatorn Lino Manfrotto + Co. Spa, behandlas i tryckt, databehandlad och telematisk form för utförande av avtalsmässiga och lagliga skyldigheter samt för effektiv överlämning av affärsrelationer, även för framtida bruk.

Icke inlämnande av data, där den inte är obligatorisk, kommer att utvärderas från tid till annan av regulatorn, och de beslut som ska fattas kommer att ta hänsyn till vikten av de uppgifter som krävs för att hantera affärsrelationen.

Data kan avslöjas, strikt i överensstämmelse med ovan nämnda syften och behandlas följaktligen endast i förhållande till nämnda syfte av de andra ämnena :

  • Gruppens företag (www.vitecgroup.com/Aboutus/PhotographicDivision)
  • våra agenters organisation
  • factoring företag
  • banker
  • inkassoföretag
  • kreditförsäkringsbolag
  • företagsinformationsverksamhet
  • professionella och konsulter
  • statistiska företag

I förhållande till samma syften kan data bearbetas av klasser av exekutörer.

Uppgifterna som samlas in kommer att behandlas under kontrakts och laglig skyldighet samt för effektiv hantering av affärsrelationer, även för framtida bruk.

De registrerade kan utöva alla rättigheter som anges i art.7 i L.n.196 / 2003 (inklusive rätten till dataåtkomst, uppdatering, objekt till databehandling och avbokning).

Processorn är Vitecgroup Italia Spa.


 

Garanti & Kontakta oss

Personuppgifter - Lag nr. 196/2003

Personuppgifter som samlas in av regulatorn Lino Manfrotto + Co. Spa, bearbetas i tryckt, databehandling och telematisk form för effektiv leverans av affärsrelationer, även för framtida bruk.

Data kan avslöjas, strikt i överensstämmelse med ovan nämnda syften och behandlas följaktligen endast i förhållande till nämnda syfte av de andra ämnena :

I förhållande till samma syften kan data bearbetas av klasser av exekutörer.

De registrerade kan utöva alla rättigheter som anges i art.7 i L.n.196 / 2003 (inklusive rätten till dataåtkomst, uppdatering, objekt till databehandling och avbokning).

Processorn är Vitecgroup Italia spa. Vänligen notera detta, enligt sekretesskoden under L.D. 196/2003 kan du när som helst motsätta sig ovanstående databehandling genom att skicka ett e-mail till följande adress: privacy@manfrotto.com

 

Personliga rättigheter

Paragraf 7:  Rätt till tillgång till personuppgifter och andra rättigheter

1. En registrerad har rätt att erhålla bekräftelse om huruvida personuppgifter om honom existerar, oavsett om de redan är registrerade, och kommunikation av sådan information i förtydligad form.

2. En registrerad har rätt att informeras a) om källan till personuppgifterna, b) bearbetningens syften och metoder c) Den logik som tillämpas på bearbetningen, om den senare utförs med hjälp av elektroniska medel. d) Identifikationsuppgifterna för datatillsynsmannen, dataprocessorerna och den representant som utsetts enligt punkt 5.2. e) av de enheter eller kategorier av enheter till vilka eller vilka personuppgifter som kan meddelas och vem eller vilka kan få kännedom om nämnda uppgifter i egenskap av utsedda representanter för staten, databehandlare eller personer som ansvarar för behandlingen.

3. En registrerad har rätt att erhålla a) uppdatering, rättelse eller, om det är intressant, integration av uppgifterna b) radering, anonymisering eller blockering av data som har behandlats olagligt, inklusive data vars lagring inte är nödvändig för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats senare, c) intygar att verksamheten enligt bokstäverna a) och b) har anmälts, liksom vad som hänför sig till innehållet, till de enheter till vilka eller vilka uppgifterna har kommunicerats eller sprids, såvida inte detta krav är omöjligt eller involverat uppenbart oproportionerlig ansträngning jämfört med rätten att skyddas.

4. En registrerad person har rätt att helt eller delvis invända mot a) av berättigade grunder till behandling av personuppgifter om honom / henne, även om de är relevanta för syftet med insamlingen, b) behandling av personuppgifter om honom / henne, om den utförs för att skicka reklammaterial eller direktförsäljning eller för att utföra marknadsundersökningar eller kommersiella kommunikationsundersökningar.

Paragraf 8:  Utövande av rättigheter

1. De rättigheter som avses i 7 § kan utövas genom att en begäran lämnas till den registeransvarige eller förädlaren utan formaliteter, även av en person som ansvarar för behandlingen. Ett lämpligt svar skall utan dröjsmål tillhandahållas till nämnda begäran.

2. De rättigheter som avses i 7 § får inte utnyttjas genom att göra en begäran till den registeransvarige eller processorn, annars genom att lämna in ett klagomål enligt 145 § om personuppgifterna behandlas:
a) i enlighet med bestämmelserna i dekret nr. 143 av 3 maj 1991, omräknad med ändringar i lag nr. 197 av den 5 juli 1991 och senare ändrad om penningtvätt
b) i enlighet med bestämmelserna i dekret nr. 419 av den 31 december 1991, omräknad, med ändringar, till lag nr. 172 av den 18 februari 1992 och senare ändrad om stöd till offren för utpressning;
c) av parlamentariska undersökningskommittéer som inrättats enligt artikel 82 i konstitutionen;
d) av en offentlig myndighet annan än en vinstsökande offentlig myndighet, där detta uttryckligen krävs enligt en lag för syften som är uteslutande relaterade till valuta och finanspolitik, betalningssystemet, kontrollen av mäklare och kredit- och finansmarknaderna och skydd av deras stabilitet;
e) i enlighet med 24 § första stycket f) när det gäller den period under vilken utövandet av utredningarna av försvarare eller upprättandet av den rättsliga skadan faktiskt och konkret kan skadas;
f) av leverantörer av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster avseende inkommande telefonsamtal, såvida detta inte kan vara faktiskt och konkret skadligt för utövandet av utredningarna av försvarsråd enligt lagen nr. 397 av den 7 december 2000;
g) av rättsliga myndigheters skull på alla nivåer och i alla fall samt av Högsta rådet för rättsväsendet eller andra självreglerande organ, annars av justitieministeriet;
h) enligt 53 §, med förbehåll för lag nr. 121 av 1 april 1981.

3. I de fall som avses i punkt 2 ska bokstavarna a), b), d), e) och f), Garante, som följer en rapport från den registrerade, handla enligt punkterna 157, 158 och 159. I de fall som avses i bokstäverna c), g) och h) i nämnda stycke ska Garante handla enligt avsnitt 160.

4. Utövande av de rättigheter som avses i 7 § får tillåtas med avseende på uppgifter om icke-objektiv karaktär under förutsättning att den inte avser rättelse eller tillägg till personliga utvärderingsuppgifter i samband med bedömningar, yttranden och andra typer av subjektiv bedömning, eller annars specifikationen av policyer som ska genomföras eller beslutsfattande aktiviteter av den registeransvarige.

Relaterad länk: Italiensk sekretesspolicy
Våra varumärken